ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานที่โรงเรียนบ้านผือ

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านผือ
ยินดีต้อนรับ
สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)
ระหว่าง  วันทึี่ี  13 - 15  มกราคม  พ.ศ. 2557
ด้วยความยินดียิ่ง

บุคลากร

      โดยมีบุคลากร  14  คน  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู  10  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน,  ครูธุรการ  1  คน,  ครูพี่เลี้ยง  1  คน,  นักการภารโรง  1  คน  

       โดยมี  นายวรุตม์  มั่นจิตร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งสิ้น  135  คน

-  ปรัชญาของโรงเรียนคือ  ยิ้มไหว้ทักทายกัน
-  สีประจำโรงเรียนคื  น้ำเงิน  -  แดง

-  กิจฺฉา  วุตฺติ  อสิปฺปสฺส  คนไม่ีมีความรู้เป็นอยู่ลำบาก

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านผือได้จัดกิจกรรม  วันเด็กแห่งชาติ  ในวันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2557  
ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่  ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ได้ร่วมแจกขนมให้กับนักเรียน
ทั้งยังมีการเล่นเกมส์จากทหาร  เป็นที่สนุกสนานกับเด็กนักเรียน


วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างการบริหาร

   

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านผือ


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ

คณะกรรมการสถานศึกษา                    คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะครูโรงเรียนบ้านผือ
หัวหน้าวิช่าการ          หัวหน้างานบุคลากร          หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ          หัวหน้างานบริหารทั่วไป


ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนบ้านผือก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  พ.ค.  2481  โดยมีนายชม  ขุขันเขต  และชาวบ้านเป็นผู้ก่อตั้งให้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลเมื่อง 4     ตั้งอยู่  หมู่ 1  ต.เมือง  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ
ในบริเวณที่ราชพัสดุด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน
  พ.ศ.  2494  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ปัจจุบัน  เป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร  หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านถนนเขาพระวิหารเดิม  โดยมีนายชม  ขุขันเขต  เป็นผู้อุปการะโรงเรียน
  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำนันตำบลเมือง  นามว่า  ขุนศรี  ขุขันเขต